شهرخبر

فیلم/ ارثیه پردردسر روحانی برای رئیسی

روحانی نمایه

در ۱۶ ماه آینده دولت باید حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده توسط دولت روحانی را بازپرداخت کند که این عدد معادل ۶ سال یارانه نقدی ۸۰ میلیون ایرانی است.