عکس جالبی از المیرا شریفی مقدم و همسرش

المیرا شریفی مقدم با انتشار عکس زیر نوشت:

عصر بخیر..ایرانی جان ماباهمیم بخند تصویر مربوط به چند شب پیشه.

عکس جالبی از المیرا شریفی مقدم و همسرش

عکس المیرا شریفی مقدم