خودکشی عجیب پیرمرد تهرانی جلوی چشم اهالی محل / در شرق تهران رخ داد