شهرخبر

چرا جمعیت فقیر ایران افزایش یافته است؟

پژوهشگر اقتصادی طی دهه۹۰، نرخ رشد جمعیت فقیر ایران به جز مدت زمان کوتاهی که کاهشی بوده همواره افزایش یافته است.

به گزارش زنهار؛ این روند نگران کننده باعث شده امروز ۳۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار بگیرند.

اما کدام سیاست‌های دولت‌ها، منجر به بروز این عارضه در اقتصاد ایران شده است؟