توضیحات سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره اظهارات گروسی