شکنجه های تکاندهنده شهلا در خانه هوو و شوهر خائنش / زیر مشت و لگد له شدم