استان اصفهان الگوی توسعه و پیشرفت در ورزش و جوانان کشور و قطب اول ورزش قهرمانی و همگانی ایران است