محرومیت بازیکن سوریه به خاطر غیبت در بازی با ایران