بازیکن سوریه به دلیل اقدامش قبل از بازی با ایران نقره داغ شد