شهادت مامور پلیس در زاهدان / قاچاقچی او را زیر گرفت