16 تا 18 آذرماه، مصاف زنان تکواندوکار در مسابقات آزاد کشوری