زننده گل اول ایران بهترین بازیکن دیدار با سوریه شد