وزیر خارجه جدید ژاپن: توکیو به دنبال روابط خوب با چین است