نزار محروس: رنج سوریه و عراق مشابه است/ روی کاغذ شانس صعود داریم