انتقادهای تند شنیشل از ادووکات در آستانه بازی با سوریه