خراطی: تدارکات خوبی برای 2 بازی مقابل لبنان و سوریه دیده شده است