شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#طرح صیانت#حیوانات

از سوی هیئت رئیسه مجلس:

«طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک» اعلام وصول شد

«طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک» اعلام وصول شد

طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی) اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (سه شنبه، ۱۸آبان ماه) مجلس شورای اسلامی،هیات رئیسه مجلس طرح‌های اعلام وصول شده را به شرح ذیل قرائت کرد:

طرح الحاق یک ماده به قوانین راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یک تبصره به بند ۲ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس

طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی)

طرح اصلاح ماده ۲۰۴ آئین نامه داخلی مجلس

طرح اصلاح مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ آئین نامه داخلی مجلس

طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیر دولتی

طرح الحاق یک تبصره به بند الف ماده ۱۴۵ آئین نامه داخلی مجلس.