حضور روانشناسان در بخش های اورژانس بیمارستانی ایده خوبی است/ استان اصفهان با کمبود نیروی اورژانس ١١۵ مواجه است/ حضور تکنسین‌های خانم در اورژانس کشور