پرچم نیروهای مردمی یمن در خیابان های بغداد به اهتزار در آمد