در این چرخ و فلک مهمانی بدهید و طلوع آفتاب را ببینید!