انهدام باند خشن پژمان دست کج / چاقو از زیر گلوی مشهدی ها برداشته شد