شهرخبر

شیطنت نیروی زن هندی هنگام چسباندن ستاره روی لباسش+عکس

شیطنت نیروی زن هندی هنگام چسباندن ستاره روی لباسش+عکس

شیطنت نیروی زن هندی هنگام چسباندن ستاره روی لباسش+عکس
واکنش جالب یکی از اعضای نیروی حفاظت صنعتی مرکزی در حیدر آباد هند در حالی که مادرش نشانی با ستاره روی لباسش نصب می کند.