چرا ایران بازی مرکب نمی سازد ؟ چون آنها هیوندای می سازند ایران پراید؟