انتقاد از سکوت آلمان و فرانسه در برابر تهدید حمله موشکی اوکراین به روسیه