شهرخبر

انتقاد محسنی اژه‌ای از برخی قراردادهای خصوصی سازی

 انتقاد محسنی اژه‌ای از برخی قراردادهای خصوصی سازی

رئیس قوه قضائیه گفت: ما از هدف واگذاری انحراف پیدا کرده ایم و بخش خصوصی به واگذاری اعتماد ندارد و دیده شده است برخی قراردادها با تغییر دولت براحتی بهم خورده است.