تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه برلین امضا شد