بازداشت مردانی که تا دندان مسلح بودند !  / در لرستان رخ داد