واکنش اسنودن به بازتاب توئیت فارسی اش

اسنودن پیمانکار سابق سازمان جاسوسی آمریکا در توییتر نوشت: ‌من به شدت سطح فعالیت توییتر فارسی را دست کم گرفتم.

واکنش اسنودن به بازتاب توئیت فارسی اش