شهرخبر

لوازم خانگی قاچاق در بازار و فضای مجازی به راحتی به فروش می روند

لوازم خانگی قاچاق به راحتی در بازار و فضای مجازی به فروش می روند و با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی ، نظارت درستی در این بازار وجود ندارد.

لوازم خانگی قاچاق در بازار و فضای مجازی به راحتی به فروش می روند