اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات درباره شایعات علیه اتباع افغانستانی