تمایل روزافزون کشورهای اروپایی به استفاده از انرژی هسته‌ای