چاقوچاقو کردن زن گلستانی وسط خیابان / پلیس در تعقیب موتورسوار