شهرخبر

میزگرد دیپلماسی اقتصادی با محوریت همسایگان

میزگرد دیپلماسی اقتصادی با محوریت همسایگان با حضور محمدرضا برجی،رضا توکلی و امیرمحمد رئیسیان کارشناسان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

خبرگزاری تسنیم