اکرم خانوم اشک تبریزی ها را درآورد / فرزندانش به سوگ مادر نشستند