شهرخبر

آخرین عکس لورل و هاردی

آخرین عکس رنگی لورل و هاردی

آخرین عکس لورل و هاردی درست یکسال قبل از مرگ را نشان میدهد. این عکس در سال ۱۹۵۶ گرفته شده است.