این مرد را می شناسید ؟! در صحنه های دزدی سیگار به لب داشت ! + عکس های لحظه به لحظه