شهرخبر

موضوع سندیت و اعتبار برگ سبز خودرو به نتیجه رسیده است

 موضوع سندیت و اعتبار برگ سبز خودرو به نتیجه رسیده است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: هدف نیروی انتظامی، ارائه خدمات ساده و کم هزینه به مردم است.