قاچاقچیان چوب مامور یگان منابع طبیعی خانمیرزا را مجروح کردند