گریم دهه شصتی الیکا عبدالرزاقی و شباهتش به گوهرخیراندیش