کودک 8 ساله مرده بود ناگهان زنده شد / حیرت در بیمارستان خمینی شهر