اطلاعات سپاه موضوع را بررسی کند/پشت پرده برکناری معاون مهندسی شرکت خودروساز

اقتصادی/اخیرا معاون مهندسی یکی از شرکت های خودروسازی طی نامه ای توسط یکی از نهادهای نظارتی از کار برکنار شده است. این برکناری از آن جهت قابل تامل است که وی اقدامات بسیار خوبی در حوزه خودکفایی قطعات و مواد انجام داده است.

دوقطبی”خودکفایی و خرید از خارج” همواره یکی از موضوعات چالشی در شرکت های خودروسازی بوده است. اینکه یک قطعه در داخل تولید شود و یا از خارج خریداری گردد به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که اگر به آن توجه نشود، تحلیل و قضاوت را دچار خطا خواهد کرد.

در خصوص این موضوع اخیرا معاون مهندسی یکی از شرکت های خودروسازی طی نامه ای توسط یکی از نهادهای نظارتی از کار برکنار شده است. این برکناری از آن جهت قابل تامل است که وی اقدامات بسیار خوبی در حوزه خودکفایی قطعات و مواد انجام داده و اخیرا به دلیل ورود به موضوع تامین فوم با مسائل و حواشی از سوی برخی از نظارتی ها روبرو شده است. اینکه این خودکفایی به ضرر چه کسانی بوده و منافع کدام گروه از دلالان پشت پرده به خطر افتاده، مشخص نیست و نیازمند بررسی دستگاه های اطلاعاتی به ویژه اطلات سپاه است.

لازم به ذکر است این معاون مهندسی از جانبازان دفاع مقدس با عقبه مذهبی و درخشان است. قطعا مشخص شدن این موضوع می تواند موضوعات پشت پرده بسیاری را در خصوص خرید فوم مشخص کند.

منبع: خط بازار