شهرخبر

غلامرضا رضایی آغوزگله

امحا ۱۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در مازندران

همزمان با هفته ناجا هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع روانگردان و مواد مخدر در استان مازندران امحا شد.