این پشه با پاهای پر شکل و درخشش رنگین کمانی بسیار شگفت انگیز است.

عکس: گیل ویزن