جاری نکردن ذکرهای نماز بر زبان به دلیل نجس بودن دهان

پرسش :درنمازظهراول رکعت دوم دندانم خون آمد خون را نخوردم وتا آخرنماز باجماعت ادامه دادم اما ذکرهارا نتوانستم بگویم ولی در دل ذکر گفتم؛ آیا نماز را باید دوباره بخوانم؟

پاسخ :نماز را اعاده یا قضا کند، در چنین مواردی وظیفه این است که نماز را رها کند و بعد از رفع مشکل دوباره آن را بخواند.

استفتااز آیت الله مکارم شیرازی