یکی از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی توسط قاچاقچیان چوب زخمی شد