صاحب این جسد سوخته را می شناسید ؟ + مشخصات لباس هایش