شهرخبر

گریم هندوها به شکل حیوان+عکس

گریم هندوها به شکل حیوان+عکس
جشنواره هندوها در امریتسار، هند.