شاه محمد محمودی با کرونا شهید شد / سنندج در غم و اندوه