فیلم/ پاسخ کارشناسی BBC به شیطنت مجری

بی بی سی نمایه bbc نمایه

اظهارات شنیدنی قیس قریشی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در پاسخ به مجری بی بی سی که سعی داشت ایران را منزوی نشان دهد.