مدیرکل محیط زیست استان تهران: طاعون نشخوارکنندگان کوچک به تهران نرسیده است